แบบสรุปผลการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ที่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ตำบล วันเดือนปี ที่จัดตั้ง จำนวนสมาชิก กิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ สถานภาพกลุ่ม
               
1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโสกน้ำขุ่น 8 โนนสำราญ 1 มิ.ย.2545 50 คน 1. ปลูกข้าว ปานกลาง
            2. ปุ๋ยอินทรีย์  
               
2 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 บึงพะไล 15 มิ.ย.2548 20 คน 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ปานกลาง
               
3 กลุ่มปลูกผักบ้านสีสุก 1 สีสุก 29 พ.ค.2549 11 คน 1. ปลูกผักสวนครัว ปานกลาง
               
  รวม 3     81 คน